Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

obchodní společnosti
Equibooking s.r.o.
IČO: 09126546
se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 331323
pro prodej zboží a produktů společnosti umístěné na adrese Bukovice 36, Bžany.
prodej prostřednictvím obchodu umístěného na internetových stránkách equiway.cz (dále jen
„webové stránky“).
 
1. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní
společnosti Equibooking s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, IČ 09126546,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  C, vložka
331323 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen jako „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
fyzickou osobou (dále jen „kupující“), která smlouvu uzavírá mimo svoji podnikatelskou
činnost jako spotřebitel. Informace o prodávajícím jsou v plném znění dostupné v
obchodním rejstříku či na jeho webových stránkách, kde jsou v plném znění dostupné též
tyto obchodní podmínky.
2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy prodávající uzavírá smlouvu s osobou,
která smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.
3. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených smlouvou a těmito obchodními
podmínkami realizovat pro kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek
kupujícího a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu
sjednanou cenu.
4. V případě že si smluvní strany ve smlouvě dohodnou práva a povinnosti odlišně od znění
těchto obchodních podmínek, přihlíží se v plném rozsahu k tomuto vzájemnému ujednání.
5. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
6. Znění obchodní podmínek může prodávající měnit či doplňovat a upravovat, a to zejména
v souladu s platným právním řádem České republiky. Tímto ustanovením nejsou dotčena
práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
7. Tyto obchodní podmínky a smlouva se uzavírá v českém jazyce.
8. Provozovnou se v těchto obchodních podmínkách rozumí místo výkonu činnosti
prodávajícího na adrese /doplňte adresu pobočky Grygov/.
 
2. Zboží – zakázková výroba
1. Zboží nabízené na webových stránkách má povahu zboží vyráběného či upravovaného
na míru dle konkrétních požadavků kupujícího (zakázková výroba), kdy se jedná o
modulární stavby. Nabídka zboží uvedená na webových stránkách je tak pouze
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto
zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové stránky obsahují informace o zboží, jeho hlavních vlastností, o jeho možných
variantách dodání a o jednotlivých prvcích, kterými lze, dle konkrétních požadavků
kupujícího, nabízené zboží zakázkově upravit, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží
a děl. Ceny jsou brány jako katalogové a obecné a jejich skutečná výše bude ve smlouvě
sjednána na základě individuální vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím
odlišně, a to v závislosti na aktuální dostupnosti jednotlivých prvků splňujících požadavky
kupujícího a na náročnost jejich provedení.
3. Cena za dopravné, balné a další případně sjednané položky (zejména využití třetí osoby
v případě použití jeřábu k vykládce objednaného zboží) je vždy individuálně kalkulována
na základě dohody mezi smluvními stranami v rámci uzavřené smlouvy s ohledem na
specifický charakter zboží.
 
3. Uzavření smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory),
hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Kupující může provést objednávku následujícími způsoby:
a. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci na
webových stránkách,
b. vyplněním objednávkového formuláře.
3. Kupující může rovněž vyplnit na webových stránkách formulář nezávazné poptávky, ve
kterém specifikuje své požadavky na dodání zboží. Na základě poptávky prodávající
kupujícímu zašle návrh smlouvy. V takovém případě je smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím uzavřena potvrzením návrhu smlouvy kupujícím na emailovou adresu
prodávajícího.
4. V případě, že kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím objednávkového
formuláře na webových stránkách, je povinen v objednávce následující položky:
a. množství a druh zboží včetně specifikace úprav zvolených kupujícím (zboží „vloží“
do košíku na webové stránce),
b. údaje o kupujícím,
c. adresu místa dodání zboží.

5. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko
„Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných
údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito
obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů.
6. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení
objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je
automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení o přijetí
objednávky jsou tyto obchodní podmínky.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku,
dokud není kupujícímu doručeno potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující může
zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený na
webových stránkách.
8. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem potvrzení
objednávky prodávajícím. Kupující odesláním objednávky souhlasí s tím, že potvrzení
jeho objednávky ze strany prodávajícího předchází prověření aktuálního stavu trhu tak,
aby bylo možné kupujícímu dodat zboží, jehož parametry budou odpovídat jím učiněné
objednávce. Prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku bez zbytečného odkladu
poté, co dojde k prověření aktuálního stavu trhu. Součástí potvrzení objednávky je taktéž
informace o době dodání objednaného zboží.

9. Dojde-li prodávající po prověření trhu k závěru, že není schopen kupujícímu objednané
zboží či jeho část dodat, a to z jakéhokoliv důvodu, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez
zbytečného odkladu. V takovém případě je prodávající oprávněn předložit kupujícímu
alternativu objednaného zboží či jeho části ve formě pozměněné nabídky. Pozměněná
nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena
potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícího na jeho emailovou adresu
uvedenou v pozměněné nabídce. Smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem
přijetí pozměněné nabídky kupujícím.
10. Jakákoliv změna smlouvy je možné pouze po vzájemné dohodě uzavřené na základě
shody obou smluvních stran. Změny smlouvy je možné činit i v elektronické formě, a to
odsouhlasením změny oběma smluvními stranami prostřednictvím elektronické pošty
(emailu).
11. Smlouvy jsou archivovány prodávajícím v kompletním znění včetně všech příloh
v elektronické podobě a nejsou přístupné.

12. V případě opoždění dodávky objednaného zboží, si může zákazník nárokovat úrok z prodlení a 0,01% z celkové částky za každý den prodlení. 

4. Zákaznický účet
1. Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách může kupující
přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující
provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a
při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu
třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj
zákaznický účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z
kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. Storno a zrušení objednávky
1. Kupující má právo zrušit objednávku před jejím závazným potvrzením ze strany
prodávajícího.
2. V případě, že zboží není na webových stránkách označeno „SKLADEM“, pak je
prodávající oprávněn zrušit učiněnou objednávku v případech, kdy se ukáže, že takové
zboží není možné v místě a čase obvyklém řádně zajistit. Jestliže uvedená situace
nastane, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat kupujícího, za
účelem dohody o dalším postupu, popř. s nabídkou alternativy (pozměněná nabídka,
v takovém případě smluvní strany postupují v souladu s čl. 4. odst. 9. těchto obchodních
podmínek).
3. V případě navýšení kupní ceny má kupující právo na odstoupení od smlouvy pouze v
případě, že takové navýšení nelze objektivně předpokládat, nebyl na něj řádně
upozorněn předem ze strany prodávajícím.
4. Pokud kupující zruší svou objednávku ve lhůtě 14 a více dní před sjednaným datem
dodání zboží, má prodávající právo na ponechání si 50 % závazně uhrazené zálohy za
zboží dle smlouvy (vzniká nárok prodávajícího na úhradu smluvní pokuty ve výši
odpovídající 50 % částky zaplacené kupujícím na základě zálohové faktury vystavené

prodávajícím). V případě zrušení objednávky ve lhůtě kratší než 14 dní před sjednaným
termínem dodání zboží, má prodávající právo ponechat si 70 % závazně uhrazené zálohy
dle smlouvy (vzniká nárok společnosti na úhradu smluvní pokuty ve výši odpovídající 70
% částky zaplacené kupujícím na základě zálohové faktury vystavené společností).
Uzavřením smlouvy kupující výslovně souhlasí s tím, že vznikne-li nárok na úhradu
smluvní pokuty v důsledku zrušení objednávky po uzavření smlouvy, je prodávající
oprávněn provést zápočet smluvní pokuty na pohledávku kupujícího na vrácení zálohy na
kupní cenu. Zbývající část kupní ceny bude zaslána kupujícímu zpět na bankovní účet, ze
kterého byla platba zálohy provedena.
 
6. Odstoupení od smlouvy
1. Prodávající nepotvrdí objednávku kupujícího, případně je prodávající oprávněn již od
uzavřené smlouvy odstoupit v případech, že:
a. došlo-li k vytvoření a/nebo potvrzení objednávky zjevnou systémovou poruchou
počítačové sítě, softwarovou chybou nebo selháním lidského faktoru;
b. byla-li objednávka vyhotovena na zjevně pochybnou či neexistující doručovací
adresu;
c. byla-li objednávka učiněna kupujícím, který již v minulosti porušil své povinnosti vůči
prodávajícímu;
d. je-li objednané zboží či dílo již vyprodáno a nelze jej nahradit kvalitativně a cenově
rovnocenným,
e. pokud má být zboží dodáno třetí osobou odlišnou od prodávajícího, přičemž tato třetí
osoba není schopna zboží dodat prodávajícímu,
f. jestliže se zboží již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena
zboží dodávaného dodavatelem prodávajícího, je dlouhodobě nedostupné nebo
omylem či administrativní chybou byla na webovém rozhraní uvedena chybná kupní
cena.

2. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy uzavřené prostřednictvím webových
stránek písemně odstoupit, a to ve lhůtě 14 dní ode dne kdy kupující nebo jím určená třetí
osoba odlišná od dopravce převzala zboží, nebo
a. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží,
které jsou dodávány samostatně,
b. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo
částí, nebo
c. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po
ujednanou dobu.

3. K zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, že odstoupení od smlouvy bylo ve
lhůtě kupujícím odesláno prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty.
4. Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči
prodávajícímu. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář k
odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle
kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v na webových
stránkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.
5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Tato lhůta je zachována, pokud
kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Kupující nese náklady spojené s navrácením
zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu
obvyklou poštovní cestou.
6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na
dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí
kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující
souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí
prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu
nabízenému způsobu dodání zboží.
8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal,
podle toho, co nastane dříve.
9. Kupující odpovídá za snížení hodnoty produktu, díla či věci v důsledku nakládání s ním jiným
způsobem, než který je nutný k obeznámení se se základní povahou a vlastnostmi zboží,
včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
10. Kupující je povinen vrátit zboží na adresu provozovny prodávajícího na adrese: Bukovice 36,
415 01 Bžany.
11. Kupující bere na vědomí, že právo odstoupit od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829
občanského zákoníku se ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku
nevztahuje na smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží vyrobeného podle požadavků
kupujícího nebo zboží přizpůsobeného jeho osobním potřebám.
 
7. Dodací podmínky
1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu jím zboží některým z následujících způsobů:
a. dodáním prostřednictvím dopravce, kterého zvolí prodávající s ohledem na charakter
zboží a za sjednanou cenu,
b. osobním vyzvednutím kupujícího v předem písemně dohodnutém termínu v
provozovně společnosti,

2. V případě, že si kupující zvolí možnost dodání jím objednaného zboží prostřednictvím
dopravce, dodá prodávající kupujícímu jím zakoupené zboží prostřednictvím logistického
partnera, na adresu prokazatelně sjednanou druhou stranou jako adresu dodací.
3. Cena za dopravu je sjednána v souladu se smlouvu a obchodními podmínkami vždy
individuálně s ohledem na charakter zboží a místo dodání.
4. Prodávající dodává zboží výhradně na území České republiky, Polské republiky, Německé
spolkové republiky, Rakouské republiky a Slovenské republiky.
5. Při převzetí zboží je kupující povinen vždy zkontrolovat, zda obal, ve kterém je vše zabalené
není poškozen a zároveň je povinen podepsat předávací protokol. V případě, že je zásilka
poškozena, je nutné vše řádně sepsat do protokolu a je třeba neprodleně kontaktovat a
informovat prodávajícího. Pokud toto kupující neučiní, nemá později právo uplatnit reklamaci
z důvodu poškození produktů z důsledku přepravy. Kupující bere na vědomí, že drobné vady
(zejména škrábance a povrchové nedokonalosti) objednaného zboží jsou běžným
opotřebením materiálu, které nezakládají práva kupujícího z vadného plnění, a tedy nejsou
důvodem pro uplatňování jakýchkoliv reklamací.
6. Osobní dodání v provozovně prodávajícího je možné v okamžiku, kdy je o takové možnosti
kupující informován prostřednictvím e-mailu. Prodávající zboží řádně vydá po zaplacení
sjednané ceny sjednaným způsobem.
7. Nedojde-li ze strany kupujícího k převzetí objednaného zboží od prodávajícího do 10 (slovy:
deseti) dnů ode dne, kdy byl k jeho připravení k vyzvednutí kupující prodávajícím informován,
je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na skladování jím objednaného zboží ve
výši 250,- Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) za každý jeden, byť i jen započatý den,
prodlení s převzetím.
8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně
kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v
objednávce, je kupující povinen uhradit případné náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
9. Prodávající je oprávněn dobu dodání zboží prodloužit v závislosti na objektivních
podmínkách, které jí nemohly být známy při uzavírání smlouvy, jako např. vyšší moc, přírodní
podmínky, opožděné dodání dílů a součástí zboží, které nemůže sám objektivně ovlivnit. O

prodlení bude kupující bez zbytečného odkladu informován, a to včetně důvodu zpoždění.
Takového prodloužení doby dodání nezakládá druhé straně právo na odstoupení od smlouvy.
Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení §
2159a občanského zákoníku.
10. Kupující je povinen řídit se podmínkami prodávajícího, které se týkají instalace a dodání
zboží na místo určení. Společnost má v případě neposkytnutí řádné součinnosti kupujícím
právo na náklady spojené s čekáním jejích pracovníků, které objektivně způsobil kupující
(zejména v případě nedostatečné připravenosti dodacího místa). Připravenost dodacího
místa spočívá nejméně v připravenosti na položení ve vodováze ideálně s patkami.
11. Případné další náklady spojené s realizací, přípravou a umístěním zboží na dodací místo
nese kupující. Prodávající neodpovídá za přípravu místa umístění či realizace pokud nebylo
výslovně sjednáno jinak.
 
8. Cenové a platební podmínky
1. Ceny za jednotlivé zboží jsou uvedeny u konkrétních produktů na webových stránkách, kdy
tyto nezahrnují žádné specifické a jedinečné požadavky kupujícího a tyto jsou kalkulovány
individuálně a řádně uvedeny a rozepsány ve smlouvě a případných jejích dodatcích.
2. Cena za dopravu a případnou montáž zboží na místě určení je sjednána individuálně a je
nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
3. Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat přiměřenou zálohu na kupní cenu, a ve výši
minimálně 50-70 % z kupní ceny. Zálohu je kupující povinen uhradit prodávajícímu na základě
zálohové faktury vystavené a zaslané kupujícímu současně s potvrzením objednávky.
Splatnost zálohy činí 7 dnů. Zbývající část kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu na
základě faktury vystavené před dodáním zboží, nejpozději však dopravci při dodání
objednaného zboží či při jeho osobním předání. Kupující bere na vědomí, že úhrada ceny
zboží včetně nákladů za balení a dopravu a dalších, případně vzájemně odsouhlasených
služeb, je podmínkou dodání objednaného zboží ze strany prodávajícího. Nedojde-li
k doplatku zbývající části kupní ceny a souvisejících nákladů dopravci na místě dodání
anebo, v případě osobního převzetí, přímo prodávajícímu, nebude objednané zboží
dopravcem kupujícímu dodáno na dodací místo anebo prodávajícím osobně předáno.
4. Cena zboží včetně ceny dopravy a balného a další případně vzájemně odsouhlasené služby
se hradí bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti uvedený ve smlouvě.
 
9. Práva z vadného plnění
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně
záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a
příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
2. Kupující má právo vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí.
Vytkl-li kupující vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže zboží kupující
užívat. Zjevnou vadu je kupující povinen vytknout při převzetí zboží.
3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou,
zejména, že je bez vad. Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal
a. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakosti a jiným ujednaným vlastnostem,
b. je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nimiž prodávající souhlasil, a
c. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo
instalaci.
Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
a. je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá,

b. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým
vlastnostem věci téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na
veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci,
zejména reklamou nebo označením,
c. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a jiných pokynů k použití, které může
kupující rozumně očekávat, a
d. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou prodávající
kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
Prodávající není vázán výše uvedeným veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl
vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným
způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi zboží nemohlo mít vliv.
4. Projeví-li se vada během jednoho roku od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží
bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po
dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
5. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo
instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho
odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a
vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.
6. Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud o vadě zboží věděl, avšak tuto vadu
nevytknul v předávacím protokolu při převzetí zboží.
7. Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil. Kupujícímu nenáleží
práva z vadného plnění, pokud o vadě zboží věděl, ale i přesto zboží dál používal, v důsledku
čeho došlo následně k dalšímu poškození zboží. Kupujícímu nenáleží práva z vadného
plnění zejména v případech, že vada byla způsobena:
a. mechanickým poškozením zboží,
b. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností,
vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím
nebo výrobcem určeno,
c. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
d. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s
podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecně předpokládatelnými způsoby
rozumného užívání,
e. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zboží,
f. úpravou zboží kupujícím (nátěry, ohýbání atd.),
g. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
h. nebo pokud u zboží byla porušena ochranná pečeť, informativní nálepka či sériové
číslo.

8. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého
zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozímu používání.
9. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Kupující může požadovat podle
své volby dodání nového zboží bez vady, nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob
odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající
může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na
význam vady a hodnotu, kterou by mělo zboží bez vady.
10. Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy,
pokud:
a. prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2
občanského zákoníku,
b. se vada projeví opakovaně,
c. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
d. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna
v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

11. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že
kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží
zboží, nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.
12. Kupujícímu, který má právo z vadného plnění, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených
při uplatnění tohoto práva. Pokud kupující neuplatní právo na náhradu do jednoho měsíce po
uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající
namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
10. Reklamace
1. Při uplatnění reklamace je kupující povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje,
a jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit.
2. Adresa pro vrácení zboží z důvodu vytčení vady (reklamace je): Bukovice 36, 415 01 Bžany.
Prodávající je rovněž povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků a případně i ve svém sídle.
3. Při uplatnění reklamace prodávající kupujícímu vystaví potvrzení, ve kterém uvede datum,
kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace
požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 
4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady a informovat o tom kupujícího
ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě. Po
marném uplynutí této lhůty je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat
přiměřenou slevu z kupní ceny. 
5. Prodávající je rovněž povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné
odůvodnění zamítnutí reklamace.

11. Ochrana osobních údajů
1.  Podrobné informace o ochraně osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů.

12. Spory a jejich řešení
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a
kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
4. Další spory a jejich řešení bude prováděno právní a soudní cestou v souladu s platným
právním řádem České republiky.
 
13. Závěrečná ustanovení
1. Podmínky a vztahy zde nebo ve smlouvě výslovně neupravené se řídí platným a účinným
právním řádem České republiky v době uzavření smlouvy, zejména pak zákonem č. 89/2012

Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a dalšími. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Ustanovení občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona o ochraně
spotřebitele se nevztahují na osoby, které využívají služeb webových stránek jako
podnikatelé. Uvede-li osoba v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jedná v
rámci své podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že se na jeho objednávku neaplikují
platné právní předpisy týkající se ochrany spotřebitele. Za podnikatele se, za podmínek
stanovených občanským zákoníkem, považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy
související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu
svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely
těchto obchodních podmínek se podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí
větou v rámci své podnikatelské činnosti.
3. Všechna práva k webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení
webových stránek, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků,
náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky
nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
webových stánek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Kupující nesmí při
využívání webových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich
provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit
neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící
webové stránky a užívat webové stránky nebo jejich části či softwarové vybavení takovým
způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
6. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.4.2024 

EQUIWAY - Podmínky pro užití kontejneru

 

EQUIWAY - Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

EQUIWAY - Formulář pro reklamaci

Zpět do obchodu
×

Splátková kalkulačka ESSOX