Obchodní podmínky

společnosti

equibooking s.r.o.

IČO: 091 26 546, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331323 (dále jen jako „equibooking“)

ČLÁNEK 1

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. „DPH“ znamená daň z přidané hodnoty v sazbě platné podle platných a účinných právních předpisů.

 2. „Fakturou“ se rozumí daňový doklad vystavený společností equibooking v souladu s ustanovením § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotě, v platném znění znějící na celkovou cenu.

 3. „Kupní cena“ je cena, kterou se Kupující zavazuje uhradit za jím objednané Zboží a cena, která je Kupujícím hrazena za doručení Zboží, včetně balného.

 4. „Kupní smlouva“ je smlouva, kterou Kupující uzavře se společností equibooking distančním způsobem při nákupu Zboží na webové stránce společnosti equibooking, a to v souladu s ustanovením § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je objednávka závazně potvrzena.

 5. „Kupujícím“ se rozumí fyzická osoba, či právnická osoba, která může být podnikatelem či spotřebitelem, a která zakoupí zboží na webové stránce společnosti equibooking.

 6. „Podmínky“ jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti vyplývající z nákupu realizovaných prostřednictvím webové stránky společnosti equibooking.

 7. „Prodávající“ je společnost equibooking s.r.o., IČO: 091 26 546, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331323.

 8. „Provozovna“ je místo, které prodávající využívá k naskladnění a montáže zboží v areálu na adrese Kostomlatská 115, 417 63 Žalany

 9. „Webová stránka“ je internetová stránka společnosti equibooking, a sice www.equiway.cz/.

 10. „Zákon“ je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě, že je Kupující spotřebitelem, vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona Česká obchodní inspekce – www.coi.cz.

 11. „Zbožím“ je jakákoli movitá věc, kterou equibooking nabízí na svých webových stránkách k prodeji Kupujícím, zejména pak obytné, skladové a lodní kontejnery.

ČLÁNEK 2

PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti společnosti equibooking a Kupujícího při koupi Zboží nabízeného společností equibooking na webové stránce www.equiway.cz/obchodni-podminky/ a jsou neoddělitelnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi společností equibooking a Kupujícím distančním způsobem, právě prostřednictvím webové stránkywww.equiway.cz/.

 2. Na tyto Podmínky je před uzavřením Kupní smlouvy Kupující dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, když jsou uveřejněny na Webových stránkách. Uzavřením Kupní smlouvy distančním způsobem potvrzuje Kupující, že se s Podmínkami důkladně seznámil, že s nimi souhlasí a že souhlasí se všemi ustanoveními a jejich právními následky.

 3. Equibooking si vyhrazuje právo měnit, či doplňovat znění Podmínek. Změny a doplnění Podmínek nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich oznámení na Webových stránkách společnosti equibooking.

ČLÁNEK 3

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Equibooking nabízí prostřednictvím svých Webových stránek Zboží, které je Kupující oprávněn prostřednictvím Webových stránek zakoupit, čímž se společností equibooking uzavírá Kupní smlouvu.

 2. Kupující je seznámen se skutečností, že vložením Zboží do košíku není takové Zboží rezervováno. Pro posouzení včasnosti objednávky je rozhodujícím okamžikem okamžik přijetí objednávky do systému Prodávajícího. Okamžik kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“ tak není okamžikem rozhodujícím.

 3. Kupující je oprávněn měnit obsah košíku, obsah košíku doplňovat či jednotlivé položky z košíku odstraňovat. Dále je Kupující oprávněn upravovat jakékoli další údaje či podmínky objednávky, kupříkladu dopravu, a to až do doby, než závazně odešle objednávku Prodávajícímu prostřednictvím kliknutí na tlačítko označeném jako „Odeslat objednávku“.

 4. Za podstatné náležitosti objednávky se považuje:

  1. název objednávaného Zboží;

  2. množství objednávaného Zboží;

  3. identifikace Kupujícího (jméno, příjmení telefonní číslo a e-mailová adresa);

  4. adresa místa dodání objednávaného Zboží;

  uzavření Kupní smlouvy bez sjednání všech uvedených podstatných náležitostí v objednávce, je ve smyslu ustanovení § 1726 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, vyloučeno a má se za to, že taková Kupní smlouva uzavřena nebyla.

 5. Kupní smlouva mezi společností equibooking a Kupujícím je uzavřena v okamžiku doručení závazného potvrzení elektronické objednávky Kupujícímu. Společnost equibooking je povinna potvrdit e-mailem obsah elektronické objednávky Kupujícího, a to neprodleně po jejím obdržení společností equibooking, nejpozději však do 72 hodin od doručení takové objednávky, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a společností equibooking nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat, zda mu v uvedené lhůtě bylo doručeno potvrzení objednávky, a to i v jiných složkách e-mailového účtu, jako například v spamu, a rovněž je Kupující povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedené v e-mailové zprávě od společnosti equibooking. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany společnosti equibooking, je Kupující povinen společnost equibooking s takovou skutečností neprodleně seznámit.

 6. Předmětem uzavřené Kupní smlouvy je závazek společnosti equibooking dodat Kupujícímu objednané Zboží v dohodnutém množství a závazek Kupujícího Zboží převzít a zaplatit společnosti equibooking Kupní cenu.

 7. Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě v době stanovené v kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn dodat předmět koupě (a to i některou jeho část) i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu. Kupující bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že doba dodání je stanovena jako nezávazná. Prodávající je oprávněn dobu dodání prodloužit v závislosti na výskytu objektivních okolností, která brání dodání v původně stanovené lhůtě. Za objektivní okolnosti se považují takové okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli prodávajícího a nebyly známy při uzavření smlouvy, jako např. vyšší moc, změna právních předpisů, prodlení dodavatele prodávajícího. O prodloužení doby dodání je prodávající povinen kupujícího vyrozumět bez zbytečného odkladu. Prodloužení doby dodání není porušením smluvní povinnosti prodávajícího a kupující nemá právo z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit.

 8. Znění Kupní smlouvy je Kupujícímu zasláno prostřednictvím e-mailu, který je Kupujícím uveden při vytváření objednávky, jako potvrzení objednávky (souhrn objednávky), přičemž nedílnou součástí Kupní smlouvy jsou i tyto Podmínky.

 9. Jakákoli změna Kupní smlouvy je v době po uzavření Kupní smlouvy možná výhradně po vzájemné dohodě Kupujícího a společnosti equibooking.

 10. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená Kupní smlouva je archivována společností equibooking v elektronické podobě za účelem jejího úspěšného splnění a tyto nejsou přístupné jiným osobám. Společnost equibooking prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté Kupujícím jsou důvěrné a budou použity toliko k uskutečnění plnění Kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží. Zpracování osobních údajů Kupujícího se pak řídí platnými podmínkami Ochrany osobních údajů, dostupnými na www.equiway.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

ČLÁNEK 4

STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany společnosti equibooking.

 2. V případě, že Zboží není na Webových stránkách označeno „SKLADEM“, pak je Prodávající oprávněn zrušit objednávku v případech, kdy se ukáže, že takové Zboží není možné v místě a čase obvyklém zajistit. Jestliže uvedená situace nastane, je společnost equibooking povinna bez zbytečného odkladu kontaktovat Kupujícího prostřednictvím e-mailu, a to za účelem dohody týkající se dalšího postupu. V případě, že byla Kupujícím již uhrazena Kupní ceny, bude mu odpovídající částka převedena zpět na jeho bankovní účet, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

 3. Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě uvedení zjevné nesprávnosti v označení Zboží, množství, ceny, doby plnění, či jiné vlastnosti Zboží, dále také v případě navýšení pořizovací ceny, a to minimálně o 10 %.

 4. V případě, že Kupující využije svého práva na stornování objednávky v době 21 dní před datem dodání Zboží, přičemž datum dodání je orientačně stanoveno na Webových stránkách Prodávajícího, zavazuje se Prodávající vrátit Kupujícímu 70 % ze zaplacené zálohy. Jestliže Kupující využije svého práva na stornování objednávky v době 14 dní před datem dodání Zboží, které je stanoveno orientačně na Webových stránkách Prodávajícího, zavazuje se Prodávající vrátit Kupujícímu 50 % ze zaplacené zálohy.

ČLÁNEK 5

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V případě uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Webových stránek společnosti equibooking je Kupující oprávněn od takové smlouvy písemně odstoupit, a to ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to i bez uvedení důvodu. K zachování lhůty pro odstoupení od této Kupní smlouvy postačuje, že odstoupení od Kupní smlouvy bylo Kupujícím odesláno.

 2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy podle výše uvedených ustanovení těchto Podmínek je takové právo na odstoupení od příslušené Kupní smlouvy nezbytné uplatnit dopisem doručeným provozovatele poštovních služeb na adresu společnosti equibooking, na e-mailovou adresu obchod@equiway.cz, a to prostřednictvím formuláře, který tvoří nedílnou součást těchto Podmínek.

 3. Smluvní strany jsou v případě odstoupení od Kupní smlouvy povinny vrátit si již poskytnuté plnění, a to ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy. Společnost equibooking je oprávněna odmítnout vrátit již obdržené plnění do doby, než mu bude poskytnuto plnění ze strany Kupujícího.

 4. Náklady spojené s vrácením Zboží v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy nese Kupující.

 5. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Jestliže Kupující spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 6. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 7. Možnost odstoupení od Kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí plnění, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží pouze poškozeno, může Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu právo na náhradu škody a započíst tento svůj nárok oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud Kupující učinil nabídku na uzavření Kupní smlouvy a/nebo uzavřel Kupní smlouvu nedbale, bez vážného úmyslu či bez potřebného rozmyslu a opatrnosti, a odstoupením Kupujícího od Kupní smlouvy vznikla Prodávajícímu škoda, zejména tím, že se jedná o zboží, které byl Prodávající objednat u třetí osoby, může Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst tento svůj nárok oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrátí jen kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží sníženou o částku odpovídající náhradě škody.

 8. Na kupní cenu, která má být Kupujícímu spotřebiteli i Kupujícímu podnikateli vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 9. Jestliže má v čase odstoupení od Kupní smlouvy Kupující vůči společnosti equibooking finanční závazky za jiné poskytnuté plnění a zároveň má společnosti equibooking vrátit Kupujícímu finanční prostředky, vypořádají se přednostně finanční závazky Kupujícího vůči společnosti equibooking a až následně po takovém vyrovnání vrátí společnost equibooking finanční prostředky Kupujícímu.

 10. Prodávající si vyhrazuje právo možnosti odstoupení od Kupní smlouvy v následujících případech:

  1. došlo-li k vytvoření a/nebo potvrzení objednávky zjevnou systémovou poruchou počítačové sítě, softwarovou chybou nebo selháním lidského faktoru;

  2. byla-li objednávka vyhotovena na zjevně pochybnou či neexistující doručovací adresu;

  3. byla-li objednávka učiněna Kupujícím, který již v minulosti porušil své povinnosti vůči Prodávajícímu;

  4. je-li objednané Zboží již vyprodáno a nelze jej nahradit kvalitativně a cenově rovnocenným Zbožím;

  5. pokud mát být Zboží Prodávajícímu dodáno třetí osobou, přičemž tato třetí osoba není schopna předmětné Zboží dodat Prodávajícímu;

  6. jestliže se Zboží již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena Zboží dodávaného dodavatelem Prodávajícího, Zboží je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou byla na Webových stránkách uvedena chybná kupní cena;

  v případě, že některá z výše uvedených skutečností nastane, je společnost equibooking povinna neprodleně kontaktovat Kupujícího, a to pro účely uzavření dohody týkající se dalšího postupu ve věci. V případě, že Kupující již zaplatit Kupní cenu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde z důvodů výše uvedených, bude mu tato Kupní cena společností equibooking bez zbytečného odkladu vrácena, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy.

ČLÁNEK 6

DODACÍ PODMÍNKY

 1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu jím zakoupené Zboží některým z následujících způsobů:

  1. dodáním prostřednictvím dopravce, kterého je Prodávající oprávněn si zvolit dle své vlastní svobodné volby, anebo

  2. osobním vyzvednutím Kupujícím v předem písemně dohodnutém termínu v Provozovně,

  konkrétní způsob úhrady dodání Zboží je oprávněn si Kupující zvolit v rámci procesu vytváření objednávky.

 2. V případě, že si Kupující zvolí možnost dodání jím objednaného Zboží prostřednictvím dopravce, dodá Prodávající Kupujícímu jím zakoupené Zboží prostřednictvím logistického partnera, spediční společností, na adresu prokazatelně sdělenou Kupujícím, jako adresu dodací.

 3. V případě dodání zakoupeného Zboží Kupujícímu prostřednictvím dopravce, souhlasí Kupující s tím, aby Prodávající poskytl vybranému dopravci údaje týkající se Kupujícího, a to v rozsahu nezbytném pro řádné dodání zboží. Za účelem dopravy Zboží ke Kupujícímu je Prodávající povinen Zboží dostatečným způsobem zabezpečit.

 4. Dopravné a balné není součástí Kupní ceny. Kupujícímu je faktura za jím zakoupené Zboží zasílána vždy v elektronické formě prostřednictvím e-mailu, jež je Kupujícím uveden v rámci procesu tvorby Objednávky. Faktura odkazuje na zálohovou fakturu, která je Kupujícímu vystavena v souladu s čl. 7 odst. 7 těchto Podmínek a dále pak obsahuje částku odpovídající dopravnému a balnému, přičemž výše dopravného a balného se odvíjí od vzdálenosti místa dodání od Provozovny a rovněž také od druhu Zboží, jež je Kupujícím objednáno. Bližší informace k dopravnému jsou uvedeny na Webových stránkách v sekci Kontakty – Ceník dopravy.

 5. Zboží Prodávající dodává výhradně na území České republiky, Polské republiky, Německé spolkové republiky, Rakouské republiky a Slovenské republiky. Pokud je Zboží zasíláno na základě žádosti Kupujícího mimo Českou republiku, garantuje Prodávající jeho stav po dobu, kdy se takové Zboží nalézá na území České republiky, jinak veškerá rizika spojená s dopravou nese Kupující.

 6. Při převzetí Zboží je Kupující povinen vždy zkontrolovat, zda obal, ve kterém je Zboží zabalené není poškozené a zároveň je povinen v případě žádosti podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě, že je zásilka poškozena, je nutné sepsat na místě předání protokol o zjištěných závadách způsobených přepravou a Kupující je o takové skutečnosti povinen neprodleně informovat equibooking. Jestliže Kupující Zboží převezme i s evidentně poškozeným obalem, má společnost equibooking právo případnou reklamaci Kupujícího neuznat, a to právě z uvedeného důvodu.

 7. Doba doručení Zboží závisí vždy na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a zvoleném způsoby platby Kupní ceny. Prodávající sdělí Kupujícímu předpokládanou dobu doručení Zboží v potvrzení Objednávky, kterou Kupující obdrží v souladu s čl. 2 těchto Podmínek. Prodávající prohlašuje, že doba dodání uvedená na Webových stránkách je dobou pouze orientační a může se od skutečné doby dodání Zboží lišit.

 8. Osobní dodání Zboží v Provozovně Prodávajícího je možné v okamžiku, kdy je o takové možnosti Kupující Prodávajícím informován prostřednictvím e-mailu. Prodávající není povinen Zboží Kupujícímu vydat, dokud nedojde k zaplacení Kupní ceny zboží.

 9. V případě, kdy Kupní smlouva v souladu s těmito Podmínkami z jakéhokoli důvodu zanikne a Prodávajícímu tak vzniknou s takovou Kupní smlouvy náklady, a to zejména, nikoli však výlučně, ve vztahu k nutnosti objednání zboží, dopravy zboží apod., je Kupující povinen takové náklady Prodávajícímu zcela nahradit, přičemž tento nárok je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny, jestliže byla uhrazena.

 10. Osobní dodání Zboží v Provozovně Prodávajícího je možné v okamžiku, kdy je o takové možnosti Kupující Prodávajícím informován prostřednictvím e-mailu. Prodávající není povinen Zboží Kupujícímu vydat, dokud nedojde k zaplacení Kupní ceny zboží.

ČLÁNEK 7

CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující je oprávněn uhradit Kupní cenu v hotovosti, a to za podmínek dále stanovených, převodem na bankovní účet Prodávajícího či prostřednictvím splátkového kalendáře pomocí úvěru od společnosti ESSOX s.r.o., přičemž bližší podmínky platby Kupní ceny za Zboží prostřednictvím splátkového kalendáře ESSOX jsou upraveny na: www.equiway.cz/nakup-splatky/

 2. Cena za jednotlivé Zboží je vždy uvedena u vybraného Zboží na Webových stránkách equibooking, a to v českých korunách, včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených platnými právními předpisy České republiky, není-li uvedeno jinak.

 3. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u vybraného Zboží na Webových stránkách a cenou vybraného Zboží v návrhu objednávky prohlašuje Prodávající, že se přednostně uplatní cena uvedená v návrhu objednávky.

 4. Equibooking si vyhrazuje právo jednostranně upravit, ať už zvýšit či snížit, cenu Zboží uvedenou na Webových stránkách equibooking s tím, že nové ceny jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách. Takto upravené ceny se nevztahují na již uzavřené Kupní smlouvy. Pro Kupujícího je vždy rozhodující cena Zboží uvedená u zboží v době uzavření Kupní smlouvy. Prodávající prohlašuje, že v případě jednostranného snížení ceny Zboží v době po uzavření Kupní smlouvy, nemá Kupující nárok na úhradu cenového rozdílu mezi cenou Zboží v době před uzavřením Kupní smlouvy a cenou Zboží v době po uzavření Kupní smlouvy.

 5. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet Prodávajícího, popřípadě dnem provedení její úhrady v hotovosti k rukám Prodávajícího. Podrobné informace nezbytné pro provedení platby budou Kupujícímu doručeny společně s potvrzením objednávky, přičemž cena je splatná do sedmi (7) dnů ode dne vystavení zálohové faktury. Úhrada Kupní ceny v hotovosti probíhá oproti předání Zboží, které je skladem a daňového dokladu Prodávajícím a převzetí zboží a daňového dokladu Kupujícím, a to při osobním odběru Zboží v provozovně equibooking. Konkrétní způsob úhrady kupní ceny je oprávněn si Kupující zvolit v rámci prováděné objednávky.

 6. Úhrada kupní ceny v hotovosti je omezena ustanovením § 4 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, v platném znění, v němž je uvedena maximální možná částka pro realizaci platby v hotovosti.

 7. Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit zálohu, a to ve výši 100 % z Kupní ceny, a to na základě zálohové faktury – daňového dokladu, kterou Prodávající vystaví Kupujícímu v době do jednoho týdne od uzavření Kupní smlouvy. Kupující má právo na vrácení zálohy při splnění podmínek uvedených v článku 3 těchto Podmínek.

ČLÁNEK 8

PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího spotřebitele okamžikem převzetí Zboží, a to buď v Prodejně Prodávajícího, nebo převzetí Zboží od dopravce.

 2. Nebezpečí škody na Zboží Kupujícího podnikatele přechází okamžikem převzetí Zboží v prodejně Prodávajícího nebo okamžikem předání věci vybranému přepravci pro přepravu Zboží Kupujícímu do místa určeného v objednávce Kupujícího.

 3. Nebezpečí škody na Zboží Kupujícího přechází okamžikem, kdy měl Kupující možnost Zboží převzít, ale z důvodů váznoucích na straně Kupujícího k převzetí Zboží nedošlo, ačkoli bylo Kupujícímu Prodávajícím umožněno se Zbožím nakládat.

 4. Zboží zůstává ve výlučném vlastnictví Prodávajícího až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny Kupujícím a převzetí zboží Kupujícím.

ČLÁNEK 9

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které Zboží mělo již při předání zboží, a to za dále uvedených podmínek. Prodávající neodpovídá za vady, o kterých Kupující v době před převzetím Zboží věděl (Kupující svým podpisem předávacího protokolu potvrzuje, že v době převzetí Zboží věděl o určitých vadách Zboží), anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 2. Kupující může uplatnit právo z odpovědnosti za vady, pouze pokud splnil svoji povinnost Zboží s náležitou péčí prohlédnout a vady Prodávajícímu řádně vytknout. Kupující je povinen, s ohledem na specifickou povahu Zboží, vytknout Prodávajícímu jakékoliv vady zboží nejpozději

  1. v den, kdy Kupující zboží převzal, jde-li o vadu v tu dobu zjistitelnou, nebo

  2. bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu bylo možné zjistit při řádném a běžném používání věci, nejdéle však ve lhůtě 24 měsíců od dodání Zboží, nebo

  3. bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu, zejména, nikoli však výlučně vadu související s repasovaným těsněním, bylo možné zjistit při řádném a běžném používání věci, nejdéle však ve lhůtě 12 měsíců od dodání Zboží, a to v případě, kdy Kupující uzavře Kupní smlouvu na Zboží, které nemá střechu.

 3. Kupující je povinen prokázat skutečnost, že vytčenou vadu mělo Zboží již v okamžiku jeho dodání.

 4. Ustanovení odst. 4 tohoto článku těchto Podmínek se nepoužije u Zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 5. Pokud Kupující Prodávajícímu řádně vytknul vadu Zboží a Prodávající neuspokojil Kupujícího poskytnutím plnění podle odst. 4 tohoto článku ani ve lhůtě jednoho měsíce, má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy. Kupující je však oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pouze za předpokladu, kdy je dodáním Zboží s vadami porušena Kupní smlouva podstatným způsobem; právo Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy zaniká, neuplatní-li jej Kupující bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě Zboží dozvěděl, či se o vadě Zboží s vynaložením dostatečné péče dozvědět měl a mohl, nejpozději však do jednoho týdne ode dne, kdy mu právo odstoupit vzniklo.

 6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí, pokud došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží, použitím Zboží ještě před objevením vady, nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, anebo pozměnil zboží při obvyklém použití. Pokud se tak stalo jen zčásti, vrátí Kupující prodávajícímu, co vrátit může a dá Prodávajícímu náhradu do výše, z níž měl z použití Zboží prospěch.

 7. Kupující práva z vad dodaného Zboží uplatňuje na adrese Prodávajícího Kostomlatská 115, 417 63, Žalany, či prostřednictvím zaslání e-mailu, a to prostřednictvím formuláře, který tvoří nedílnou součást těchto Podmínek.

 8. Kupující při uplatnění práva z vad dodaného Zboží sdělí Prodávajícímu, jaké právo z vad si zvolil, a sice:

  1. odstraněním vytčené vady, pokud je takové odstranění možné

  2. poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny nebo

  3. dodáním náhradního (popř. chybějícího) zboží.

 9. Prodávající Kupujícímu písemně potvrdí, že obdržel formulář, prostřednictvím kterého Kupující práva z vad dodaného Zboží uplatnil, a to nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy Prodávající takový formulář obdržel. Prostřednictvím písemného potvrzení informuje Prodávající Kupujícího o předpokládané době trvání vyřízení reklamace.

 10. Prodávající prohlašuje, že vada Zboží, která se objeví v době 6 měsíců ode dne uzavření Kupní smlouvy existovala již v okamžiku převzetí Zboží.

 11. V případě, že Kupující podnikatel neoznámí vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči po přechodu nebezpečí škody na věci zjistit, pozbývá právo na odstoupení od Kupní smlouvy.

 12. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží, u kterého je vytýkána vada, v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné, či jinak poškozené.

 13. Kupující nemá právo z vad zboží, jestliže k vadě došlo v důsledku, či v souvislosti s některým z těchto faktorů:

  1. mechanickým poškozením zboží,

  2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

  3. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

  4. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecně předpokládatelnými způsoby rozumného užívání,

  5. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

  6. úpravou zboží zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),

  7. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

  8. nebo pokud u zboží byla porušena ochranná pečeť, informativní nálepka či sériové číslo.

ČLÁNEK 10

PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Je-li součástí uzavření Kupní smlouvy i montáž Zboží (obytných kontejnerů) musí být splněna následující podmínka, a sice před započetím montáže musí být dokončeny veškeré stavební práce spočívající ve výstavbě stavebních základů, a to dle instrukcí Prodávajícího.

 2. Jestliže Kupující trvá na dodání, či montáži Zboží i přesto, že není splněna podmínka uvedená v odst. 1 tohoto článku těchto Podmínek, neuplatní se článek 8 těchto Podmínek.

 3. Prodávající má právo účtovat Kupujícímu veškeré čekací doby, které nejsou způsobeny pracovníky Prodávajícího, tyto ceny budou účtovány ve výši odpovídající tržním cenám v Praze, kde má Prodávající své sídlo, a to tržním cenám obvyklým v době montáže Zboží.

 4. Náklady spojené s přípravou prostředí pro montáž Zboží nese Kupující.

 5. Není-li v Kupní smlouvě výslovně sjednání jinak, nezahrnuje Kupní ceny montáž Zboží. Cenu za montáž Zboží budou účtovány Společností ve výši odpovídající tržním cenám v Praze, kde má Prodávající sídlo, v době montáže Zboží.

ČLÁNEK 11

ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. V případě, že mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu vyplývajícího z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz

ČLÁNEK 12

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smluvní vztahy vyplývající z Kupní smlouvy se řídí v částech neupravených Kupní smlouvou příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména pak zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a to i v případě, kdy smluví vztah vyplývající z Kupní smlouvy obsahuje mezinárodní prvek.

 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 3. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 4. V případě, že je nebo se stane některé ustanovení Kupní smlouvy neplatné, neúčinné, nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání Kupní smlouvy. V takovém případě se Kupující a společnost equibooking zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení Kupní smlouvy bylo nahrazeno ustanovením platným, účinným nebo vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachová účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To stejné platí i pro případ smluvní mezery.

 5. V případě rozporu smluvních ustanoveních Kupní smlouvy s dispozitivními ustanoveními právních předpisů platného právního řádu České republiky platí ustanovení Kupní smlouvy. V případě rozporu smluvních ustanovení Kupní smlouvy s ustanoveními právních předpisů právního řádu České republiky, které je možné dohodou Kupujícího a Prodávajícího vyloučit, platí ustanovení Kupní smlouvy, přičemž se uvedená ustanovení právních předpisů České republiky považují za vyloučené.

 6. Prodávající a Kupující nebudou odpovědni za porušení svých povinností vyplývajících z Kupní smlouvy, pokud jim v jejich plnění bude bránit případ vyšší moci. Prodávající a Kupující vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovali jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu Prodávajícího nebo Kupujícího, která jim brání v plnění jakýchkoli jejich závazků z Kupní smlouvy vyplývající, a to za podmínky, že nebyla zapříčiněna chybou či nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Nepředvídatelnou výjimečnou situací či událostí se pro účely těchto Podmínek rozumí zejména přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy či výpadky subdodavatelů. Smluvní strana, pro kterou se stalo splnění závazku nemožným z důvodu nastání případu vyšší moci, musí o tom neprodleně písemně informovat druhou Smluvní stranu, nejpozději 7 kalendářních dnů poté co nastaly výše uvedené skutečností, a stejně tak musí druhou Smluvní stranu písemně informovat do 7 kalendářních dnů od odpadnutí případu vyšší moci.

 7. V situaci, kdy nepředvídatelná výjimečná situace přetrvává po dobu delší než deset (10) dnů, má Prodávající, stejně tak i Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy.

 8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách společnosti equibooking.

 9. Equibooking je oprávněn tyto Podmínky kdykoli měnit, přičemž ve vztahu k příslušné Kupní smlouvě bude platit vždy ta verze Podmínek, která byla zveřejněná v okamžiku uzavření Kupní smlouvy na Webových stránkách equibooking.

V Praze dne 26.04.2022

Zpět do obchodu