Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Equibooking s.r.o.

IČ 09126546

se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 331323

pro prodej zboží a produktů společnosti umístěné na adrese Bukovice 36, 415 01 Bžany

prostřednictvím obchodu umístěného na internetových stránkách equiway.cz

 

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Equibooking s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1, IČ 09126546, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  C, vložka 331323 (dále jen „prodávající“ či „zhotovitel“ či „společnost“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o dílo či Kupní smlouvy (dále obecně jen jako „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím - zhotovitelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“ či „objednatel“ či „druhá strana“). Informace o prodávajícím jsou v plném znění dostupné v obchodním rejstříku či na jeho internetových stránkách equiway.cz, kde jsou v plném znění dostupné též tyto obchodní podmínky.
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího – zhotovitele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. V případě že si smluvní strany ve smlouvě dohodnou práva a povinnosti odlišně od znění těchto obchodních podmínek, přihlíží se v plném rozsahu k tomuto vzájemnému ujednání.
 4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy se společností Equibooking s.r.o.
 5. Znění obchodní podmínek může společnost měnit či doplňovat a upravovat, a to zejména v souladu s platným právním řádem České republiky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou vytvořeny výlučně v českém jazyce a v případě jednání se zahraničními subjekty musí být řádně přeloženy a těmto subjektům známy.
 7. Tyto obchodní podmínky upravují obecná práva a povinnosti společnosti na straně jedné a kupujícího – objednatele na straně druhé při objednávkách díla a koupi zboží společnosti.

 

2. Zboží – zakázková výroba

 1. Zboží nabízené na webových stránkách společnosti equiway.cz má povahu zboží vyráběného či upravovaného na míru dle konkrétních požadavků kupujícího – objednatele (zakázková výroba), kdy se jedná o modulární stavby. Nabídka zboží uvedená na webových stránkách společnosti equiway.cz je tak pouze informativního charakteru a společnost jako prodávající či zhotovitel není povinna uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové stránky společnosti obsahují informace o zboží, o jeho možných variantách dodání a o jednotlivých prvcích, kterými lze, dle konkrétních kupujícího – objednatele, nabízené zboží zakázkově upravit, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a děl. Ceny jsou brány jako katalogové a obecné a jejich skutečná výše může být ve smlouvě sjednána na základě individuální vzájemné dohody mezi společností a kupujícím – objednatelem odlišně, a to v závislosti na aktuální dostupnosti jednotlivých prvků splňujících požadavky kupujícího – objednatele a na náročnost jejich provedení.
 3. Cena za dopravné, balné a další případně sjednané položky (zejména využití třetí osoby v případě použití jeřábu k vykládce objednaného zboží) je vždy individuálně kalkulována na základě dohody mezi smluvními stranami v rámci uzavřené smlouvy s ohledem na specifický charakter zboží, produktů a děl společnosti.

 

3. Uzavření smlouvy

3.5.1.Název zboží

3.5.2.Množství a druh zboží včetně specifikace úprav zvolených kupujícím – objednatelem

3.5.3.Údaje o kupujícím – objednateli

3.5.4.Adresu místa dodání zboží – díla

 1. V případě zadání zakázkové výroby produktů nabízených společností prostřednictvím webového rozhraní, tj. odesláním objednávky vytvořené kupujícím – objednatelem v nákupním košíku, vzniká závazná objednávka kupujícího – objednatele, s níž je spojena povinnost úhrady objednaných produktů a jejich úpravy dle přání kupujícího – objednatele.
 2. K uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím – objednatelem a společností dochází okamžikem potvrzení objednávky kupujícího – objednatele ze strany společnosti. Kupující – objednatel odesláním závazné objednávky souhlasí s tím, že potvrzení jeho objednávky ze strany společnosti předchází prověření aktuálního stavu trhu tak, aby bylo možné kupujícímu – objednateli dodat zboží, jehož parametry budou odpovídat jím učiněné závazné objednávce. Společnost potvrdí kupujícímu – objednateli jeho závaznou objednávku bez zbytečného odkladu poté, co dojde k prověření aktuálního stavu trhu. Součástí potvrzení objednávky je taktéž informace o době dodání objednaného zboží.
 3. Dojde-li společnost po prověření trhu k závěru, že není schopna kupujícímu – objednateli objednané zboží či jeho část dodat, a to z jakéhokoliv důvodu, sdělí tuto skutečnost kupujícímu – objednateli bez zbytečného odkladu. V takovém případě je společnost oprávněna předložit kupujícímu – objednateli alternativu objednaného zboží či jeho části ve formě pozměněné nabídky. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího – objednatele o přijetí této nabídky společnosti na její emailovou adresu uvedenou v pozměněné nabídce. Povinnost společnosti dodat kupujícímu – objednateli zboží vzniká okamžikem uzavření smlouvy.
 4. V případě uzavření smlouvy na zboží prostřednictvím webového rozhraní, bude její znění zasláno kupujícímu – objednateli na elektronickou kontaktní adresu, a to nejpozději do 72 hod. po potvrzení objednávky ze strany společnosti.
 5. Zboží se musí zaplatit vždy předem nebo alespoň záloha. Přepravce nesloží zboží, dokud nebude zcela a úplně zaplacené.
 6. Objednávka a následná smlouva musí obsahovat zejména, nikoliv však výlučně:

Uzavření smlouvy bez těchto podstatných náležitostí vede k její neplatnosti od počátku a společnost není povinna plnit.

 1. Smlouva je uzavřena po jejím závazném potvrzení a podepsání oběma smluvními stranami, tedy jak prodávajícím – zhotovitelem, tak prodávajícím – objednatelem.
 2. Předmětem smlouvy je ze strany společnosti jakožto prodávajícího – zhotovitele dodat objednané zboží – dílo v objednané kvalitě a rozsahu a kupující – objednatel zaplatit kupní cenu v plné dohodnuté výši.
 3. Jakákoliv změna smlouvy je možné pouze po vzájemné dohodě uzavřené na základě shody obou smluvních stran, a to alespoň elektronické v písemné formě.
 4. Společnost dodá objednaný produkt druhé straně, tedy kupujícímu či objednateli ve stanoveném termínu, případně v termínu dřívějším, na což bude tento upozornění předem ze strany společnosti. Společnost může dobu dodání prodloužit v závislosti na objektivních podmínkách, které jí nemohly být známy při uzavírání smlouvy, jako např. vyšší moc, přírodní podmínky, opožděné dodání dílů a součástí produktů, které nemůže sama objektivně ovlivnit. O prodlení musí být druhá strana bez zbytečného odkladu informována, a to včetně důvodu zpoždění. Takového prodloužení doby dodání nezakládá druhé straně právo na odstoupení od smlouvy.
 5. Smlouvy jsou archivovány společností v kompletním znění včetně všech příloh v souladu se všemi zásadami ochrany osobních údajů.

 

4. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Uzavřením smlouvy kupující – objednatelem potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly společností zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Společnost jako prodávající – zhotovitel prohlašuje, že veškeré osobní údaje druhé strany budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání a telefonického kontaktu).

 

5. Storno a zrušení objednávky

 1. Kupující – objednatel má právo stornovat (zrušit) objednávku před jejím závazným potvrzením ze strany společnosti.
 2. V případě, že zboží není na webovém rozhraní označeno „SKLADEM“, pak je Prodávající oprávněn zrušit učiněnou objednávku v případech, kdy se ukáže, že takové zboží není možné v místě a čase obvyklém řádně zajistit. Jestliže uvedená situace nastane, je společnost povinna bez zbytečného odkladu kontaktovat kupujícího – objednatele, za účelem dohody o dalším postupu, popř. s nabídkou alternativy (pozměněná nabídka).
 3. V případě navýšení ceny má kupující – objednatel právo na odstoupení od smlouvy pouze v případě, že takové navýšení nelze objektivně předpokládat, nebyl na něj řádně upozorněn předem ze strany společnosti.
 4. Pokud kupující – objednatel zruší svou objednávku ve lhůtě 14 a více dní před sjednaným datem dodání, má společnost právo na ponechání si 50 % závazně uhrazené zálohy za zboží dle smlouvy (vzniká nárok společnosti na úhradu smluvní pokuty ve výši odpovídající 50 % částky zaplacené kupujícím – objednatelem na základě zálohové faktury vystavené společností). V případě zrušení ve lhůtě kratší než 14 dní před sjednaným termínem dodání, má společnost právo ponechat si 70 % závazně uhrazené zálohy dle smlouvy (vzniká nárok společnosti na úhradu smluvní pokuty ve výši odpovídající 70 % částky zaplacené kupujícím – objednatelem na základě zálohové faktury vystavené společností). Uzavřením smlouvy kupující – objednatel výslovně souhlasí s tím, že vznikne-li nárok na úhradu smluvní pokuty v důsledku zrušení objednávky po uzavření smlouvy, společnost započte odpovídající část jím zaplacené zálohy na smluvní pokutu, a to bez dalšího. Zbytek částky bude v obou případech zaslán kupujícímu – objednateli zpět na bankovní účet, ze kterého byla platba zálohové faktury provedena.

 

6. Odstoupení od smlouvy

6.7.1.došlo-li k vytvoření a/nebo potvrzení objednávky zjevnou systémovou poruchou počítačové sítě, softwarovou chybou nebo selháním lidského faktoru;

6.7.2.byla-li objednávka vyhotovena na zjevně pochybnou či neexistující doručovací adresu;

6.7.3.byla-li objednávka učiněna kupujícím – objednatelem, který již v minulosti porušil své povinnosti vůči Prodávajícímu;

6.7.4.je-li objednané zboží či dílo již vyprodáno a nelze jej nahradit kvalitativně a cenově rovnocenným,

6.7.5.pokud má být produkt či dílo společností dodáno třetí osobou, přičemž tato třetí osoba není schopna předmětné produkt či dílo dodat společnosti,

6.7.6.jestliže se zboží již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena produktu či díla dodávaného dodavatelem společnosti, je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou byla na webovém rozhraní uvedena chybná kupní cena;

 1. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím webového rozhraní equiway.cz je druhá strana oprávněna od takové smlouvy písemně odstoupit, a to ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to i bez uvedení důvodu, není-li v těchto obchodních podmínkách či zákonem stanoveno jinak. K zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, že odstoupení od smlouvy bylo druhou stranou odesláno.
 2. 6.2.V případě odstoupení od smlouvy podle výše uvedených ustanovení těchto obchodních podmínek je takové právo na odstoupení od příslušné smlouvy nezbytné uplatnit doporučeným dopisem doručeným provozovatele poštovních služeb na adresu společnosti Equibooking s.r.o. nebo na e-mailovou adresu obchod@equiway.cz, a to prostřednictvím formuláře, který tvoří nedílnou součást těchto Podmínek.
 3. 6.3.Smluvní strany jsou v případě odstoupení od smlouvy povinny vrátit si již poskytnuté plnění, a to ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy. Společnost je oprávněna odmítnout vrátit již obdržené plnění do doby, než jí bude poskytnuto plnění ze strany druhé. Náklady spojené s vrácením případného zboží či díla v souvislosti s odstoupením od smlouvy nese strana kupujícího – objednatele.
 4. 6.4.Odstoupí-li kupující – objednatel v pozici spotřebitele od smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala.
 5. 6.5.Kupující odpovídá za snížení hodnoty produktu, díla či věci v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se se základní povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 6. 6.6.Pokud došlo ke snížení hodnoty dodaného zboží vlivem působení kupujícího – objednatele, má společnost povinnost poskytnout druhé straně pouze o toho opotřebení sníženou cenu zboží. Stejně tak může společnost jako prodávající na cenu vráceného zboží započíst náklady účelně vynaložené na vrácení zboží do provozovny společnosti.
 7. 6.7.Společnost si vyhrazuje právo možnosti odstoupení od Kupní smlouvy zejména v následujících případech:

v případě, že některá z výše uvedených skutečností nastane, je společnost povinna neprodleně kontaktovat druhou stranu, a to za účelem uzavření dohody týkající se dalšího postupu či učinění pozměněné nabídky. V případě, že již byla zaplacena část ceny, bude společností vrácena v plné výši, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy druhé straně.

 1. 6.8.Kupující – objednatel bere na vědomí, že právo odstoupit od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku se ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku nevztahuje na smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží vyrobeného podle jeho požadavků nebo zboží přizpůsobeného jeho osobním potřebám. V takovém případě není kupující – objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit ve 14 denní lhůtě od jejího uzavření.

 

7. Dodací podmínky

7.1.1.dodáním prostřednictvím dopravce, kterého zvolí společnost s ohledem na charakter zboží a za sjednanou cenu,

7.1.2.osobním vyzvednutím v předem písemně dohodnutém termínu v provozovně společnosti,

 1. Společnost je povinna dodat druhé straně jím zakoupené či objednané produkty některým z následujících způsobů:
 2. V případě, že si Kupující zvolí možnost dodání jím objednaného Zboží prostřednictvím dopravce, dodá Prodávající Kupujícímu jím zakoupené Zboží prostřednictvím logistického partnera, na adresu prokazatelně sjednanou druhou stranou jako adresu dodací.
 3. V případě dodání zakoupeného produktu prostřednictvím dopravce, souhlasí kupující – objednatel s tím, aby společnost poskytla vybranému dopravci údaje týkající se druhé strany, a to v rozsahu nezbytném pro řádné dodání zboží. Za účelem dopravy k druhé straně je společnost povinna vše dostatečným způsobem zabezpečit.
 4. Cena za dopravu je sjednána v souladu se smlouvu a obchodními podmínkami vždy individuálně s ohledem na charakter zboží a místo dodání.
 5. Společnost dodává výhradně na území České republiky, Polské republiky, Německé spolkové republiky, Rakouské republiky a Slovenské republiky. Pokud je cokoliv zasíláno na základě žádosti druhé strany mimo Českou republiku, garantuje společnost jeho stav po dobu, kdy se nalézá na území České republiky, jinak veškerá rizika spojená s dopravou nese druhá strana.
 6. Při převzetí produktu – díla je druhá strana povinna vždy zkontrolovat, zda obal, ve kterém je vše zabalené není poškozen a zároveň je povinen podepsat předávací protokol. V případě, že je zásilka poškozena, je nutné vše řádně sepsat do protokolu a je třeba neprodleně kontaktovat a informovat společnost. Pokud toto druhá strana neučiní, nemá později právo uplatnit reklamaci z důvodu poškození produktů z důsledku přepravy. Objednatel – kupující bere na vědomí, že drobné vady (zejména škrábance a povrchové nedokonalosti) objednaného zboží jsou běžným opotřebením materiálu, které nezakládají práva objednatele – kupujícího z vadného plnění, a tedy nejsou důvodem pro uplatňování jakýchkoliv reklamací.
 7. Osobní dodání v provozovně společnosti je možné v okamžiku, kdy je o takové možnosti druhá strana informována prostřednictvím e-mailu. Společnost produkt či dílo řádně vydá po zaplacení sjednané ceny sjednaným způsobem.
 8. Nedojde-li ze strany objednatele – kupujícího k převzetí objednaného zboží od společnosti do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy byl k jeho připravení k vyzvednutí objednatel – kupující společností informován, je kupující povinen uhradit společnosti náklady na skladování jím objednaného zboží ve výši 250,- Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) za každý jeden, byť i jen započatý den, prodlení s převzetím.
 9. V případě, že smlouva zanikne ne vlivem společnosti, ale druhé strany, je tato povinna uhradit případné dodací náklady, které již společnosti vznikly. Tyto náklady může společnost jednostranně započíst vůči uhrazené částce druhé strany před jejím vrácením, s čímž kupující – objednatel vyslovuje svůj souhlas.
 10. Kupující – objednatel je povinen řídit se podmínkami společnosti, které se týkají instalace a dodání produktu – díla na místo určení. Společnost má v případě neposkytnutí řádné součinnosti z druhé strany právo na náklady spojené s čekáním jejích pracovníků, které objektivně způsobila druhá strana (zejména v případě nedostatečné připravenosti dodacího místa). Připravenost dodacího místa spočívá nejméně v připravenosti na položení ve vodováze ideálně s patkami.
 11. Případné další náklady spojené s realizací, přípravou a umístěním produktu na dodací místo nese druhá strana, nikoliv společnost. Společnost neodpovídá za přípravu místa umístění či realizace pokud nebylo výslovně sjednáno jinak.

 

8. Cenové a platební podmínky

 1. Ceny za jednotlivé produkty jsou uvedeny u konkrétních produktů na webovém rozhraní společnosti, kdy tyto nezahrnují žádné specifické a jedinečné požadavky druhé strany a tyto jsou kalkulovány individuálně a řádně uvedeny a rozepsány ve smlouvách a jejich dodatcích.
 2. Ceny mohou být ze strany společnosti kdykoliv měněny a jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění na webovém rozhraní internetového obchodu. Na již objednané produkty či zboží či dílo se změny neuplatní.
 3. Cena za dopravu a případnou montáž na místě určení je sjednána individuálně a je nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 4. Společnost je oprávněna po kupujícím – objednateli požadovat přiměřenou zálohu na kupní cenu, a to až do výše 50 % z kupní ceny. Zálohu je kupující – objednatel povinen uhradit společnosti na základě zálohové faktury vystavené a zaslané kupujícímu – objednateli současně s potvrzením objednávky. Splatnost zálohy činí 7 dnů. Zbývající část kupní ceny uhradí kupující – objednatel společnosti v dohodnutém termínu, nejpozději však dopravci při dodání objednaného zboží či při jeho osobním předání. Kupující – objednatel bere na vědomí, že úhrada ceny zboží včetně nákladů za balení a dopravu a dalších, případně vzájemně odsouhlasených služeb, je podmínkou dodání objednaného zboží ze strany společnosti. Nedojde-li k doplatku zbývající části kupní ceny a souvisejících nákladů dopravci na místě dodání anebo, v případě osobního převzetí, přímo společnosti, nebude objednané zboží dopravcem objednavateli – kupujícímu dodáno na dodací místo anebo společností osobně předáno.
 5. Cena zboží včetně ceny za balení a dopravu a další případně vzájemně odsouhlasené služby se hradí bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti uvedený ve smlouvě.

 

9. Práva z vadného plnění

9.2.1.v den převzetí a předání, jde-li o vadu zjevně zjistitelnou,

9.2.2.bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu bylo možné zjistit při řádném a běžném používání věci, nejdéle však ve lhůtě 24 měsíců od dodání,

9.2.3.bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu, zejména, nikoli však výlučně související s repasovaným těsněním, bylo možné zjistit při řádném a běžném používání věci, nejdéle však ve lhůtě 12 měsíců od dodání, a to v případě, kdy se jedná o produktu či dílo, které nemá střechu, tedy horní krytí.

 1. Společnost odpovídá druhé straně za vady, které měl dodaný produkt či dílo již při předání, a to za zákonných a dále uvedených podmínek. Společnost neodpovídá za vady, o kterých druhá strana v době před převzetím věděla a podpisem protokolu tyto výslovně nevytkla, případně ty za které odpovídá svým jednáním druhá strana.
 2. Druhá strana může uplatnit právo z odpovědnosti za vady, pouze pokud splnila svoji povinnost vše s náležitou péčí prohlédnout a vady společnosti řádně písemně v předávacím protokolu vytkla. Druhá strana je povinna, s ohledem na specifickou povahu produktů, vytknout společnosti jakékoliv vady zboží nejpozději:

Druhá strana je ve všech případech povinna prokázat skutečnost, že vytčená vada zde byla již v okamžiku jeho dodání.

 1. Shora uvedená ustanovení a případné slevy na zboží nelze uplatnit v případě, že zboží již bylo poskytnuto za nižší cenu s ohledem právě na uplatňovanou vadu či poškození.
 2. Právo z vadného plnění se též neuplatní v případě, pokud druhé straně byl znám stav produktu či díla, ale tato ho bez upozornění dále používala a tím způsobila zjevně větší další škody či poškození.
 3. V případě řádného uplatnění práv z vadného plnění má druhá strana vůči společnosti nárok na opravu na náklady společnosti, a to do 30 dnů od uplatnění, případně na slevu z celkové ceny produktu či díla na základě vzájemné dohody smluvních stran. Pokud se smluvní strany nedohodnou a nedojde ve lhůtě 30 dnů k opravě vadného plnění, má druhá strana právo na odstoupení od smlouvy. Toto neplatí, neuplatní-li druhá strana svá práva bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděla, či se o vadě s vynaložením dostatečné péče dozvědět měla a mohla, nejpozději však do jednoho týdne ode dne, kdy mu právo odstoupit vzniklo.
 4. Druhá strana nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nového produktu, nemůže-li původní vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržela. To neplatí, pokud došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady, použitím produktu či díla ještě před objevením vady, nezpůsobila-li druhá strana nemožnost vrácení v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím.
 5. Druhá strana práva z vad dodaného produktu či díla uplatňuje na adrese společnosti Kostomlatská 115, 417 63, Žalany, či prostřednictvím e-mailu, a to prostřednictvím formuláře, který tvoří nedílnou součást těchto podmínek.
 6. Druhá strana při uplatnění práva z vad dodaného produktu či díla sdělí společnosti, jaké právo z vad si zvolila, a sice:
  1. 9.8.1.odstraněním vytčené vady, pokud je takové odstranění možné,
  2. 9.8.2.poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny nebo,
  3. 9.8.3.dodáním náhradního (popř. chybějícího) zboží.
 7. Společnost písemně potvrdí druhé straně, že obdržela formulář, prostřednictvím kterého jsou práva z vad dodaného uplatněna, a to nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy takový formulář obdržela. Prostřednictvím zvolené formy informuje následně společnost druhou stranu o způsobu a termínu vyřízení reklamace.
 8. 9.10.Společnost prohlašuje, že vada, která se objeví v době 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy existovala již v okamžiku převzetí.
 9. 9.11.V případě, že druhá strana v pozici podnikatele neoznámí vadu společnosti bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči po přechodu nebezpečí škody na věci zjistit, pozbývá právo na odstoupení od smlouvy.
 10. 9.12.Společnost má právo odmítnout přijetí zboží, u kterého je vytýkána vada, v případech, kdy reklamovaný produkt či dílo a/nebo jeho součásti jsou znečištěné, či jinak poškozené.
 11. 9.13.Druhá strana nemá právo z vad zboží, jestliže k vadě došlo v důsledku, či v souvislosti s některým z těchto faktorů:
  1. 9.13.1.mechanickým poškozením zboží,
  2. 9.13.2.používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  3. 9.13.3.neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  4. 9.13.4.poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecně předpokládatelnými způsoby rozumného užívání,
  5. 9.13.5.provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  6. 9.13.6.úpravou zboží zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
  7. 9.13.7.poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
  8. 9.13.8.nebo pokud u zboží byla porušena ochranná pečeť, informativní nálepka či sériové číslo.

 

10. Spory a jejich řešení

10.1.V případě že druhá strana je spotřebitelem a dojde ke vzniku sporu mezi smluvními stranami, které se nepodaří vyřešit dle platných právních předpisů a zákonných podmínek, je druhá strana oprávněna podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.

10.2.Další spory a jejich řešení bude prováděno právní a soudní cestou v souladu s platným právním řádem České republiky.

 

11. Některé pojmy obchodních podmínek

11.1.Smlouvu je v těchto obchodních podmínkách myšlena Kupní smlouva, Smlouva o dílo a další smlouvy uzavřené mezi společností na straně jedné a objednateli a kupci na straně druhé.

11.2.Provozovna je místo výkonu činnosti společnosti na adrese Kostomlatská 115, 417 63 Žalany.

11.3.Webová stránka či webové rozhraní je myšleno equiway.cz

11.4.Zboží, dílo či produkt je souhrnné označení pro věci poskytované společností druhým stranám.

11.5.Kupní cena či cena je cena za objednané zboží, dílo či produkt tak jak je specifikována ve smlouvě a jejich případných přílohách a dodatcích a pokud není uvedeno jinak, nezahrnuje dopravu, dodání, balení či montáž.

11.6.Pojmem smluvní strany se myslí společně společnost a kupující/objednatel/druhá strana.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1.Podmínky a vztahy zde nebo ve smlouvě výslovně neupravené se řídí platným a účinným právním řádem České republiky v době uzavření smlouvy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a dalšími.

12.2.V případě, že je nebo se stane některé ustanovení smlouvy neplatné, neúčinné, nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení smlouvy bylo nahrazeno ustanovením platným, účinným nebo vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachová účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To stejné platí i pro případ smluvní mezery.

12.3.V případě rozporu mezi smlouvou obchodními podmínkami se uplatní v prvé řadě ustanovení smlouvy, pokud si smluvní strany nesjednají výlučně něco jiného.

12.4.Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti.

 

EQUIWAY - Podmínky pro užití kontejneru

 

EQUIWAY - Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

EQUIWAY - Formulář pro reklamaci

Zpět do obchodu
×

Splátková kalkulačka ESSOX