Potřebuji stavební povolení na obytný kontejner?

blog-1-uvod

NOVINKA VE STAVEBNÍM ZÁKONĚ

              Co přinese kategorizace staveb podle nového stavebního zákona?

                          Velkou Novinkou je, že nový zákon o tzv. "Drobných stavbách" kdy od července roku 2024 nebude potřeba na drobné stavby  do 40m2 Stavební povolení ani Ohlášení Stavby - více se dozvíte na tomto odkazu       Co přinese kategorizace staveb podle nového stavebního zákona?

 

 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., neboli “Zákon o územním plánování a stavebním řádu”, známější jako stavební zákon povoluje určité stavby bez nutnosti stavebního povolení či ohlášení stavebnímu úřadu. V tomto článku si objasníme, jaká legislativní pravidla jsou platná pro stavební buňky či obytné kontejnery, vysvětlíme si rozdíl mezi povolením a ohlášením a uvedeme si pár příkladů možného postupu při stavbě Vašeho projektu.

Úvod do problematiky stavebního povolení

Řekněme, že jste se rozhodli si pořídit stavební buňku, obytný kontejner nebo plnohodnotný rodinný dům z lodních kontejnerů a svým zvoleným způsobem tuto modulární stavbu využívat. Všichni určitě tušíme, že každé “stavbě”, byť se nachází na našem pozemku, podléhá nějaká legislativa spojená s úřady.

V některých případech ani není třeba stavebního povolení, ale pouze tzv. ohlášky (podle § 105 stavebního zákona). Někdy lze dokonce postavit stavbu pro bydlení či rodinnou rekreaci zcela bez stavebního povolení či ohlášky. Pojďme si tedy objasnit, za jakých podmínek je tento postup možný využít.

Stavební povolení vs. ohláška

Požadavky na ohlášení stavby

Při stavbách podléhajících ohlášce se postupuje podobně jako při žádosti o stavební povolení. Na rozdíl od stavebního povolení při ohlášení sdělujeme méně informací, a dokládáme následující:

 • vlastnictví

 • územní rozhodnutí

 • projektovou dokumentaci

 • souhlasy osob s vlastnickými právy či věcnými břemeny (například služebnost cesty, právo na svod dešťové vody ad.).

Je-li ohlášení v souladu s požadavky stavebního úřadu, vydá úřad do 30 dnů souhlas k provedení ohlášeného stavebního záměru (dle § 106, odst. 1).

Předpoklady pro stavební povolení

Oproti ohlášení je stavební povolení podmíněno následujícími požadavky:

 • plánem kontrolních prohlídek stavby

 • závaznými stanovisky orgánů

 • vedením stavebního deníku

 • stanoviskem vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem atd. (§ 110).

V neposlední řadě musí být projektová dokumentace vyhotovena kvalifikovaným projektantem a opatřena razítkem.

Ohlašují se, mimo jiné, stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.

§ 104 zákona č. 183/2006 Sb.

Stavby bez povolení nebo ohlášení

Dle ustanovení paragrafu 103 odst. 1 platí, že stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžaduje např.:

…stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci… …je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

§ 103, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.

Zároveň lze bez ohlášení provést terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2. Je to ale možné pouze na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím a pokud nejde o nakládání s odpady. (§ 80, odst. 3) Rovněž nemusíte hlásit oplocení. (§ 103, odst. 1 e).

Udržovací práce se taky hlásit nemusí, nezasahují-li do nosné konstrukce, nezhorší-li požární bezpečnost, nejde-li o kulturní památku atd. (§ 103, odst. 1 d).

POZOR !!!

Z výše citovaného zákona nemusí být každému jasná důležitá podmínka pro možnost umístění stavby do 25 m2 na Váš stavební pozemek. Důležité je slovo „stavební“ a stejně důležité je to, aby na daném pozemku již stál rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci. Z toho vyplývá, že například na louku nebo do sadu jen tak umístit stavbu do 25 m2 nelze. Alespoň ne na základě litery tohoto zákona.

Výhody stavby bez stavebního povolení nebo ohlášení

Jednoznačnou výhodou staveb bez stavebního povolení je to, že nemusíte zařizovat projektovou dokumentaci, obíhat úřední kolečko a čekat na rozhodnutí stavebního úřadu. Určitě si ale ověřte věcná práva k pozemku (vlastnická práva a věcná břemena) a oznamte o stavebním záměru přímo dotčené osoby.

Nevýhodou stavby se stavebním povolením nebo ohlášením je časová tíseň. Při ohlášení musíte stavbu provést do 2 let. Tato starost Vám při stavbě bez stavebního povolení či ohlášení odpadá. Rovněž nemusíte vést stavební deník.

Stavby bez stavebního povolení a ohlášení se nekolaudují. (§ 119, odst. 1)

PŘÍKLAD - Obytný kontejner jako rekreační objekt (chata či zahradní domek)

Dle Stavebního zákona 183/2006 Sb., jde o:

…stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení

Výše citované odstavce stavebního zákona nám umožňují “postavit” poměrně širokou škálu domů bez stavebního povolení. Ty mohou sloužit pro rekreaci. Problém nastává u termínů obytné a pobytové místnosti, hygienické zařízení a vytápění a jejich výkladu. V České republice obecně chybí legislativa, která by se zabývala typologií chat.

Například minimální výška obytné místnosti je 2,3m. Budete-li mít tedy chatu se světlou výškou místností menší než 2,3m nebude se jednat o obytnou a pobytovou místnost (proto se buňky i obytné kontejnery často prodávají právě s vnitřní výškou místnosti 2,3m).

V zákoně také nejsou blíže specifikované termíny jako hygienické zařízení a vytápění. Platí to také pro chemický nebo suchý záchod? Je elektrický přímotop vytápění? Všechny tyto termíny jsou diskutabilní.

PŘÍKLAD - Buňky či kontejnery plnící funkci stavby

Dle ustanovení paragrafu 103 odst. 1 písm. e) bodu 16. platí, že:

…stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně.

Většinou se jedná o konstrukce na bázi dřevostaveb či panelů (unimobuňky a kontejnery), ale lze se setkat také s návrhy pracujícími s klasickými přepravními nebo skladovými (lodními) kontejnery. Dům si objednáte, přivezou Vám jej, a pokud ho nespojíte pevně se zemí (postavíte jej na patky), zpravidla nemusíte řešit stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Na co si dát pozor při stavbě bez povolení nebo ohlášení

Možnost stavby domu bez stavebního povolení či ohlášení se nevztahuje na kulturní památky, budovy v památkové rezervaci, ochranném pásmu kulturní památky atd. (§ 79 odst. 3, s odkazem na zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). Rovněž nelze bez ohlášení provádět terénní úpravy v archeologicky významných lokalitách.

V našem stavebním zákoně jsou parametry staveb požadujících stavební povolení či ohlášení jasně dané. Vetší prostor vzniká v přesném stanovení a pojmenování staveb nepožadujících tyto kroky, avšak i zde jsou pravidla která musí daný občan respektovat – spojení základů se zemí, rozměry vnitřních prostor, či účel objektu.

Přehled různých scénářů a správný postup dle zákona

Na závěr jsme pro Vás zpracovali přehlednou tabulku s několika různými příklady, a jak se v nich postavit vůči stavebnímu úřadu.

Tento návod vnímejte prosím pouze jako orientační. V každém případě doporučujeme vždy Vaší konkrétní situaci konzultovat s příslušným místním orgánem státní správy (stavební úřad, obecní úřad nebo městský magistrát), kde Vám podají přesné informace a poradí jak se správně zachovat.

Příklad

Relevantní citace ze stavebního zákona

Vyžaduje ohlášení či povolení?

20” DC lodní kontejner sloužící jako sklad zboží či materiálu v podnikatelském provozu umístěný na vybetonované ploše

§103 odst. 1 písm. e)

Nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu

Dočasně umístěná stavební buňka o velikosti modulu 6x2,4 se světlou výškou 2,3m

 • není pevně spojena se zemí

 • není připojena na vnější inženýrské sítě

§103 odst. 1 písm. e)

“Tiny house” dřevostavba s obytnou plochou do 25m2

 • jednopodlažní

 • umístěný na patkách

§103 odst. 1 písm. e)

Obytný kontejner o velikosti modulu 7x3m se světlou výškou 2,5m sloužící jako zahradní domek či chata

 • se sanitární instalací a elektrickým přímotopem

 • postavený na patkách

 • napojený na vnější inženýrské sítě

§104 odst. 1 písm. a)
(podsklepené či do 2 NP)

nebo

§104 odst. 1 písm. d)
(do 5m výšky a do 1 NP)

Vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu

Kontejnerová sestava 3 modulů s obytnou plochou nad 25m2 sloužící jako komerční provozovna (prodejna)

 • sa sanitární instalací a klimatizací

 • postavená na patkách

 • napojená na vnější inženýrské sítě

§104 odst. 1 písm. c)
(do 300m2, 1NP a dočasná do 3 let)

nebo

§104 odst. 1 písm. d)
(do 5m výšky a do 1 NP)

nebo

§104 odst. 1 písm. e)
(stavby určené pro reklamu)

Rodinný dům z 3ks lodních kontejnerů 40”HC postavených na pilotech

§108 odst. 1

Vyžadují stavební povolení

Vícepodlažní modulární stavba s obytnou plochou nad 25m2 sloužící jako administrativní zázemí společnosti

 • pevné základy

 • trvalé napojením na vnější inženýrské sítě

§108 odst. 1

Zpět do obchodu
×

Splátková kalkulačka ESSOX