Příprava stavebních základů pro kontejner

blog-1-uvod

V tomto článku se dozvíte jak správně připravit stavební základy pro obytný či lodní kontejner, stavební buňku nebo modulární stavbu. Podíváme se na různé varianty uložení kontejneru, a přiblížíme si jednotlivé faktory ovlivňující jejich volbu.

Kamila Gratclová

Ing. Kamila Gratclová

Manažer výroby

Vystudovala jsem VUT v Brně, fakultu stavební a mám za sebou víc jak 6-letou praxi v oboru. Řídím se mottem “pořádek na stavbě = pohoda na stavbě”

Úvod do problematiky stavebních základů

Na úvod je třeba si vysvětlit, proč je vůbec způsob uložení kontejneru nebo modulové stavby tak důležitý.

I přesto, že si plánujete na svůj pozemek umístit třeba obyčejnou unimobuňku nebo skladový kontejner, vyplatí se do precizně provedených základů investovat čas a peníze. Špatná stavební příprava s sebou totiž nese spoustu problémů a budoucích výdajů kterým lze předcházet.

Rizika špatných základů

Nesprávnost provedených základů může způsobovat hned několik problémů:

 • postupné sedání si celého kontejneru a vychýlení z vodorovné plochy

 • zkřížení rámu a otvorů kontejneru

 • zatékání vody do stavby a z toho plynoucí koroze a plesnivění materiálu

 • špatné odvětrávání vlhkosti a kondenzace vody v podlaze kontejneru

 • nesprávné dovírání nebo samovolné otevírání dveří a vrat

 • rozklížení modulů a nefunkční těsnost spoje v případě kontejnerových sestav

Výše uvedené a další skutečnosti mají pak samozřejmě za následek zvýšené náklady na opravu a repasování modulů a především snížení životnosti dané stavby pokud problém nesprávných základů zůstane bez povšimnutí.

Abychom se těmto problémům vyhnuli, podíváme se na to jak potřebné základy provést.

Betonové patky - doporučené uložení kontejneru

Pokud máme bezproblémový pozemek a plocha vymezená na jednotlivé moduly, kontejner či buňku je rovinná a stabilní, použijeme standardní betonové patky. Patky spadají do kategorie tzv. plošných základů, jde o monolitické betonové konstrukce, často kombinované s litím do výkopu a do ztraceného bednění. Velmi důležitá je příprava výkopu, dobré výškové zaměření a provedení patek.

Je důležité si říci, že patky jako základy nemůžeme použít v každé situaci - např. v případě svahovitého pozemku, pozemku podléhajícího sesuvům půdy, popř. Na pozemku s jílovitým podložím apod. Pokud se tedy váš pozemek nedá považovat za rovinný a bezproblémový, přeskočte prosím přímo k základům speciálním.

Správný postup položení základů

V první řadě, je důležité si uvědomit, že každý kontejner je potřebovat podepřít minimálně v 4 až 6 bodech (v závislosti na velikosti modulu) – na každém rohu a v polovině dlouhých stěn. Patky zhotovte tak, aby dno vaší stavby bylo umístěné vždy alespoň 20cm nad zemí z důvodu správného odvětrávání.

Schéma vám pomůže se správným rozmístěním patek pro všechny běžné velikosti kontejnerových modulů, které máme v nabídce.

SB 62 5 980 2 400 2 990
SB 63 5 980 3 000 2 990
SB 73 7 000 3 000 3 500
OK / KR 62 6 055 2 435 3 027
OK / KR 63 6 055 3 000 3 027
OK / KR 73 7 325 3 000 3 662
LK 20'DC 6 058 2 438 3 029
LK 40'HC 12 192 2 438 4 064
MK 3 3 130 2 225 3 130
MK 4 4 130 2 225 4 130
MK 5 5 130 2 225 2 565
MK 6 6 130 2 225 3 065

* SB - stavební buňka | OK - obytný kontejner | KR - kontejnerový rám | LK - lodní kontejner | MK - montovaný kontejner

pudorys-patek-rozmer

Tyto základy budou roznášet tlak do zeminy poté co na ně umístíme buňky nebo kontejner. Rozměry patek musí být dostatečně široké, aby dobře roznesly váhu stavby, zároveň však musí mít správný poměr mezi šířkou a výškou (hloubkou), aby byl „špalík betonu“ v zemi efektivně využitý.

Hloubka základů je důležitá pro dosažení tzv. "nezámrzné hloubky", ve které již daná zemina v dané lokalitě nezamrzá. V našich klimatických podmínkách se jedná běžně o hloubku 900 – 1200 mm. Se základy se se tedy nesmíme dostat pod tuto hranici. Pouze tak zajistíme, že nám skupenské změny vody v zemině a s tím spojené rozměrové změny nebudou se stavbou „hýbat“.

Po skrývce ornice (vrchní vrstva zeminy cca 10 cm) a vytyčení základů se vykopou tzv. základové jámy neboli výkopy. Tyto výkopy musí mít skutečně obdélníkový průřez se začištěnými kouty dna výkopu. Výkop nesmí ve své spodní části zůstat „kulatý“ značně to totiž snižuje efektivní šířku základové spáry - která do zeminy roznáší budoucí zatížení.

rez-vykopem

Řez výkopem vlevo špatně udělaným, vpravo správě zahraněným. Barevně vyznačená část ukazuje rozdíl v efektivní roznášecí šířce základové spáry.

Rozměry výkopových jam jsou dány rozměry ztraceného bednění, které do jámy budeme skládat. Na patky použijeme ztracené bednění rozměrů - 500x300x250 mm. Rozměry jámy - šířku a délku zvolíme o něco větší, aby se nám s tvarovkami v jámě dobře manipulovalo.

Je potřeba si spočítat, kolik těchto tvarovek na sebe budeme umisťovat, kromě vyplnění hloubky jámy (900-1200 mm) musí tvarovky vyčnívat nad povrch minimálně 200 mm. Na sebe tedy pro jednu patku naskládáme minimálně 5 tvarovek v případě hloubky základů 900 mm a minimálně 6 tvarovek v případě hloubky základů 1200 mm.

Poté co v jednotlivých jámách máme umístěny jednotlivé počty tvarovek naskládané do komínku na sebe, zalijeme vnitřky tvarovek betonem a horní hranu povrchu betonem zahladíme do roviny. TIP – pro zvýšení tuhosti základů doporučujeme do jednotlivých komínků tvarovek před zalitím vložit železnou armaturu – roxorovou tyč, kus sloupku, atp.

TIP: Pro zvýšení tuhosti základů doporučujeme do jednotlivých komínků tvarovek před zalitím vložit železnou armaturu – roxorovou tyč, kus sloupku, atp.

Velmi důležité je, aby provedení základů bylo nejen ve správné hloubce jak už jsme si řekli, ale také aby byly výškově zarovnané. Všechny základové patky tedy po vybetonování musí být ve stejné výšce a v rovině. Může se nám tedy klidně stát, že každý základ je hluboký a také vysoký jinak, záleží na složitosti a rovinnosti terénu.

Prostor ve výkopové jámě kolem tvarovky se vysype zhutněnou zeminou, popř. štěrkem.

postup-vykopove-jamy
postup-vykopove-jamy
postup-vykopove-jamy
postup-vykopove-jamy

Postup přípravy betonových patek

Takto připravené základové patky je potřeba nechat zrát po dobu min. 15-20 dnů. Poté budou schopny fungovat jako stabilní a spolehlivý základ pro vaši buňku nebo kontejner.

Pokud patříte mezi šikovnější a zručnější osoby, pak s pomocí někoho dalšího, dokážete takové patkové základy vybudovat i sami, dbejte však prosím na vybudování základů ve stejné výšce a ve vodováze.

Speciální základy pro uložení kontejneru v náročném podloží

Ne každý pozemek je ale ideálně rovinný a tzv. bezproblémový – nepodléhá sesuvům, má pevné klidné podloží, zemina má vysokou únosnost a nízkou stlačitelnost nebo jen není svahovitý. Dříve také pozemky byly označovány za stavebně nevhodné, dnes tyto pozemky ale nabývají naopak na originalitě i oblíbenosti - např. z důvodu lukrativnějšího výhledu, zapracování do krajiny apod.

Dnes už to však neznamená, že na takový pozemek nelze buňku či kontejner umístit. Základy na složitější terén se nazývají tzv. speciální a spadají sem především piloty (vrtané, nebo ražené), mikropiloty, injektáže či kotvy a pak také např. zemní vruty.

Tyto typy základů nedoporučujeme se snažit vybudovat svépomocí, není to ani technologicky proveditelné, těmito základy se u nás zabývá nemálo specializovaných firem, které po konzultaci a obhlídce terénu vám nejvhodnější typ základů doporučí a následně nacení a popř. také zrealizují. Jistě je potřeba se předem připravit na vyšší finanční náročnost, která se vám ale vrátí v podobě stabilních pevných základů pro váš nový projekt.

Prvním krokem v těchto případech je kvalitní geologický průzkum specializovanou firmou. Průzkum na vašem pozemku vymezí všechny existující a možné svahové deformace, stanoví typ a složení podloží a také stupeň jeho aktivity. Bez toho, aniž by se provedl geologický průzkum, nelze provádět zásah do svahu a vystavět vhodné základy a zajistit tak stabilitu území. Specialisté zjistí a identifikují tzv. "smykové plochy" a jejich průběh a na základě těchto ploch pak dokážou vypočítat a posoudit stabilitu sesuvného území.

To, jaký druh speciálních základů bude na vašem pozemku, závisí na tom, do které skupiny váš pozemek spadá:

 1. Pozemek v potenciálně ohroženém svahu – zde je striktní podmínkou geologický průzkum, případně geotechnický monitoring (ten je potřeba provádět s dostatečným předstihem před stavbou, abyste měli dostatek dat na posouzení složení svahu). Na těchto pozemcích zakládat lze, a to za předpokladu, že stavební zásah zvýší stupeň stability území a sníží tak riziko vzniku sesuvu na únosnou míru.

 2. Pozemek postižený dřívějšími sesuvy, které jsou uklidněné – zde je rozhodující stupeň porušení svahu, rozsah a způsob stabilizace – pokud tedy byla provedena. Zakládat stavbu v takové oblasti není možné, dokud svah není dostatečně stabilizován.

Po stanovení, do jaké skupiny váš pozemek spadá specialisté zvolí vhodný postup a provedení speciálních základů. Jak jsem již zmínila, jednat by se mělo o:

 1. Piloty (vrtané nebo ražené)

 2. Mikropiloty

 3. Kotvy

 4. Injektáže

 5. Zemní vruty

Něco si málo si ke každému typu speciálních základů řekneme, abyste měli představu, co se na vašem pozemku může dít.

Piloty

Piloty, spolu s podzemními stěnami, šachtovými pilíři a kesony, spadají mezi hlubinné základy. Jsou navrhovány tam, kde se nachází únosná vrstva půdy až ve větší hloubce a je-li nutné zakládat pod hladinou podzemní vody. Často se používají také tam, kde by plošné zakládání bylo neekonomické - vzhledem k množství spotřebovaného materiálu, zejména betonu.

Piloty jsou nejrozšířenější a nejvíce používané prvky hlubinného zakládání. Mají zpravidla tvar sloupů s kruhovým průřezem, příčný řez však může mít jakýkoliv tvar, po délce mohou být konstantní nebo proměnné.

Jejich úkolem, je přenášet tíhu stavby do hloubky prostřednictvím vertikálních prvků – sloupů, a to nejen plochou jejich pat (konců) - přenos tlakem do únosnější zeminy, ale zejména jejich pláštěm – třením do okolní zeminy.

Materiálové provedení je celkem pestré – piloty mohou být dřevěné, ocelové, betonové, železobetonové, z předpjatého betonu. Buďto se provádějí jako osamělé prvky – jedna pilota = jeden sloupek, nebo tzv. Skupinově = kdy jedna pilota je tvořena více menšími sloupky, které jsou spojeny společnou hlavou.

Nejčastěji se setkáte s rozdělením závislým na výrobním postupu – vrtané či ražené piloty

 1. Vrtané piloty – v průběhu provádění je zemina odstraněna z prostoru budoucí piloty, nejčastěji jsou na místě betonované, příp. S armokošem, nebo mohou být do vrutu vloženy prefabrikované piloty.

 2. Ražené piloty – v průběhu provádění zemina z prostoru, který pilota zaujímá, odstraněna není, je stlačována do stran a také pod patu budoucí piloty. Piloty mohou být prefabrikované kdy se do zeminy zarážejí beraněním, vibrováním, zatlačováním, šroubováním či vplachováním, anebo jsou na místě betonované včetně tzv. Výpažnice nebo bez výpažnice (ocelová trouba tvořící plášť piloty).

piloty
piloty

Mikropilota

Je stavební prvek připomínající štíhlý sloupek o průměru menším než 300mm a slouží pro přenášení tahových i tlakových účinků zatížení stavby či konstrukce.

mikropilota

Používají se tehdy, pokud volba jejich provedení je vhodnější než realizace velkoprůměrových pilot – často v případech prostorového omezení, špatné přístupnosti na pozemek, skromnější požadavky na únosnost, tvrdé horninové podloží apod.

Provádí se vrtáním zapaženého či nezapaženého vrtu, ten je vyplněn aktivovanou cementovou směsí, vystrojen silnostěnnou trubkou, která je v kořenové části opatřena otvory, jinak její plášť je hladký.

mikropilota

Kotvy

Kotvení je moderní technologie, pomocí které zajišťujeme či aktivně vyztužujeme, a to prostřednictvím vkládáním tahových prvků. Staticky nahrazují klasické pasivní podpěrné konstrukce. Tato technologie především využívá mechanických pevnostních vlastností okolního horninového prostředí.

kotvy

Injektáže

Pomocí injektáží se upravují vlastnosti skalních hornin, nesoudržných hornin a zemin pro sanaci různých stavebních konstrukcí. Injektáží se vyplňují dutiny, přetvořují či zhutňují horniny, vyplňují se jí spáry mezi konstrukcí a horninou, popř. pukliny apod.

injektaze

Zemní vruty

Největší výhoda zemních vrutů je rychlost instalace – v řádech dnů, dále je zde pak snadná demontáž – v případě nutnosti přesunutí vaší buňky či kontejneru někam jinam. Odpadají vám také náklady na odvoz zeminy či další terénní práce. Vruty lze také srovnat drobné terénní nerovnosti – a to úrovní jejich zašroubování do horniny. Zemní vruty zaujímají svým rozměrem daleko menší plochu než např. Patky, a proto je potřeba v případě jejich volby jich aplikovat na jednu buňku či kontejner více aby nedošlo k poškození stavby.

Zemní vruty zajišťují bodové ukotvení stavby na terén v nezámrzné hloubce. O to, aby průnik vrtu do terénu byl dostatečný a spolehlivý se stará ocelová špička, v případě silně kamenitého terénu se nejprve příslušné otvory předvrtávají diamantovými vrtáky. Dodavatelé zemních vrutů dodávají mnoho typů koncovek právě pro rozličnost staveb – buňka v terénu, buňka na rovině apod.

Zemní vruty lze tedy použít také v případě pozemku s ideální rovinatostí, avšak použijete jiný vrut, než když byste měli svahovaný pozemek a potřebovali na vrut ukotvit nejprve dřevěnou či ocelovou konstrukci podpírající vaši buňku.

zemni-vruty
zemni-vruty

Před vlastní instalací vrutů se provádějí testy únosnosti půdy v lokalitě stavby, kde výsledky rozhodnou o hloubce vrtu.

Do půdy jsou vruty umisťovány pomocí speciální ruční elektrické vrtačky, či pásového stroje. Po zabudování do horniny proběhne kontrola všech rozměrů laserem.

Shrnutí

Když se na problematiku stavebních základů podíváme z širší perspektivy, každý pozemek má své specifické řešení pro umístění vašeho plánovaného projektu. Pokud zrovna vy máte složitější situaci, nechte si určitě poradit od prověřeného odborníka a se základy ať se vypořádá specializovaná firma. Dosáhnete kvalitních základů a do budoucna se vyhnete mnoha problémům, které by mohly nastat.

Pokud si nejste jisti v případě zdánlivě ideálního prostoru pro projekt, klidně se nám ozvěte, a na základě fotodokumentace daného místa vám rádi poradíme, jak postupovat.

Zpět do obchodu
×

Splátková kalkulačka ESSOX